Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, część działki ewid. nr 183/36 obr. 13 – Wądoły

29
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w najem
Działka ewid. nr 183/36 o pow. 0,0913 ha obręb 13 – Wądoły Księga wieczysta KS1J/00075835/0Część – wynosząca 15 m² działki ewid. nr 183/36 przeznaczona do oddania w najemz przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem. Działka stanowi teren płaski, przy ul. Słonecznej, w większej części wykorzystana pod garaże nietrwale związane z gruntem.                  34,35 zł + obowiązujący podatek VAT          (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze. 
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Tryb bezprzetargowy,    

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.