Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę, działki ewid. nr 6/52, nr 6/38 i nr 10/2 obr. 3A – PGR.

39

GN.6845.40.2020                                                                                                                                                                                      Jasło, dnia 2020-08-27

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawnegoPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę
Miasto Jasło Obręb nr 3A – PGRCzęść, wynosząca łącznie 9400 m ², działek ewid. nr 6/52, nr 6/38 i nr 10/2 przeznaczona jest do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne. 50,00 zł (rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.ZP – „Tereny wchodzące w system zieleni publicznej”.Tryb bezprzetargowy

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.