Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę, działka ewid. nr 395/2 obr. 02 – Ulaszowice

20
Budynek Urzędu Miasta w Jaśle
fot. Grzegorz Zarzyka udostępnione na podst. licencji CC BY-NC-ND 4.0

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyOpis nieruchomościWysokość czynszu  dzierżawy/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę/ okres dzierżawy
  Działka ewid. nr 395/2 o pow. 0,0082 ha KS1J/00021110/9     obręb 02 – Ulaszowice    Działka ewid. nr 395/2 o pow. 0,0082 ha KS1J/00021110/9   obręb 02 – Ulaszowice Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenia ogródka przydomowego.  Działka stanowi teren płaski, przy ul. Dobrzańskiego, zagospodarowana jako ogródek przydomowy.                     55,70 zł               (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  Działka nie jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła.  Tryb bezprzetargowy/ na czas nieoznaczony  

Waloryzacja czynszu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS następować będzie w okresach rocznych.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.