Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę – dz. ewid. nr 1979/8, Obr. 8- Centrum

30
Urząd miasta widok na front

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawnegoPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę
Miasto Jasło Obręb
nr 08 – Centrum
Działka ewid.
nr 1979/8 przeznaczona jest do oddania
w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.
   50,00 zł   (rocznie)   Czynsz płatny
w terminie określonym
w wystawionej fakturze.

3MN/U – „Tereny
z podstawowym
przeznaczeniem -zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej”.
  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.