Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę – dz. ewid. nr 1/36, nr 1/37, nr 1/40, nr 1/43, nr 1/48, nr 1/50, Obr. 2 -Ulaszowice

33
Budynek Urzędu Miasta w Jaśle
fot. Grzegorz Zarzyka udostępnione na podst. licencji CC BY-NC-ND 4.0

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawnegoPrzeznaczenie
w MPZP
Forma oddania
w dzierżawę
  Miasto Jasło Obręb nr 02- UlaszowiceDziałki ewid.
nr 1/36,
nr 1/37,
nr 1/40,

nr 1/43,
nr 1/48 
i nr 1/50
   przeznaczone są do oddania w dzierżawę
z przeznaczeniem na urządzenie ogródków działkowych. 
153,80 zł  (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.Dla działek ewid. nr 1/36, nr 1/43,
nr 1/37, nr 1/40, nr 1/48  i nr 1/50,
Obr. 2 – Ulaszowice brak jest Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego  
  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326, 13 4486323.