Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, części działek ewid. nr 6/136 i nr 6/38 obr. 3A – PGR.

17

GN.6845.71.2023                                                                                                                                                                 Jasło, 2023-05-24

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawy/termin płatności  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę/ czas trwania umowy
  Działka ewid. nr 6/136 o pow. 0,2200 ha Księga wieczysta KS1J/00050547/3   Działka ewid. nr 6/38 o pow. 0,5638 ha Księga wieczysta KS1J/00064804/4   obręb 3A – PGR  Części – wynoszące łącznie 381 m² – działek ewid.  nr 6/136 i nr 6/38 z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.           50,00 zł         (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej  fakturze.    Działka stanowi teren pochyły, pas zieleni pomiędzy ul. Na Kotlinę a ul. Albina Pietrusa.    ZP – „Tereny wchodzące w system publicznej, urządzonej zieleni miejskiej.  Tryb bezprzetargowy, umowa na czas nieoznaczony.  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.