Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, część działek ewid. nr 1978/1 i nr 1978/2 obr. 8 – Centrum.

53

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawyPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę
  Miasto Jasło Obręb nr 8 – Centrum  – Część – wynosząca 0,0011 ha – działki ewid. nr 1978/1 – Część – wynosząca 0,0162 ha – działki ewid. nr 1978/2 przeznaczone do oddania  w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.  Działki objęte są księgą wieczystą KS1J/00042250/5.             50,00 zł          (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  Działka ewid. nr 1978/1 – brak MPZP. Działka ewid. nr 1978/2 – 3MN/U – „Tereny z podstawowym przeznaczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.