GN.6845.8.2021                                                                                                                                                                                      Jasło, dnia 2021-03-12

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszudzierżawnegoPrzeznaczeniew MPZPForma oddania w dzierżawę
  Miasto Jasło Obręb nr 3A – PGRCzęść, wynosząca 466 m², działki ewid. nr 1/35 przeznaczona jest do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego. 50,00 zł(rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.RP – „Tereny możliwe do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym”.Tryb bezprzetargowy

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.