Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczona do oddania w dzierżawę, część dz. ewid. nr 69/1 obr. 20 – Podzamcze.

90

GN.6845.13.2023                                                                                                                                                                                                 Jasło, 2023-01-25

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawyPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w dzierżawę
  Miasto Jasło Obręb nr 20 – Podzamcze  Część – wynosząca 0,0458 ha – działki ewid. nr 69/1 przeznaczona do oddania  w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.  Działka objęta jest księgą wieczystą KS1J/00073068/8.             50,00 zł          (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  Brak MPZP  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.