Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym – dz. ewid. nr 2633/5, 2508/1, 3233/1, 2558/11 obr. 23-Warzyce

124
budynek Urzędu Miasta w Jaśle

WYKAZ nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Nr LXX/587/2022 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 października 2022 r.

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm)
Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym:

L.p.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości
w ha
  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena wywoławcza nieruchomościTryb sprzedaży
1Jedn.ewid.
Jasło – miasto obręb ewid. 23 – Warzyce   kompleks składający się
z działek ewid.
nr 2633/5,
nr 2508/1,
 nr 3233/1
i nr 2558/11
KS1J/00072494/6 KS1J/00074783/3 KS1J/00007290/0
o łącznej pow. 0,3972 haKompleks przeznaczony do sprzedaży składa się z działek ewid. nr 2633/5 o pow. 0,3687 ha,
nr 2558/11 o pow. 0,0197, nr 3233/1 o pow. 0,0045 ha, nr 2508/1 o pow. 0,0043 ha,  położonych w Jaśle przy ul. Produkcyjnej
w sąsiedztwie działek niezabudowanych
o podobnym przeznaczeniu. Teren działek płaski o kształcie regularnym.  Działki znajdują się
w terenach inwestycyjnych o dużym potencjale rozwoju, przeznaczonych pod zabudowę składy
 i magazyny.
 Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „ Warzyce I Nr 70” działki przeznaczone są pod zabudowę produkcyjną , składy
i magazyny.
  205 553,00 zł netto + 23% VAT      przetargowy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 24.10.2022 r. do dnia 14.11.2022 r. włącznie.
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 13 44 86 328.