Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 10  przy ul. Kraszewskiego 1, z udziałem w działkach nr ewid. 800/1, 797 i 791/6 obręb nr 8 – Centrum oraz częściach wspólnych budynku.

powierzchnia użytkowa lokalu – 60,21 m2 na co składają się: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój,- wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa oraz centralnego ogrzewania,- pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 2,12 m2 – wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu w działkach nr ewid. 880/1, 797, 791/6 wynosi – 6233/183794.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  –   168 500,00 zł.  

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:
– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na
kwotę 50 550,00 zł.

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: nr KS1J/00009596/9.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.