Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990) podaję do publicznej wiadomości informację 
o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 27  przy ul. Kraszewskiego 1, udział w działkach nr ewid. 801/1, 797, 791/6, Obręb nr 8 – Centrum

  • powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,05 m2 na co składają się: 2 pokoje, kuchnia,   łazienka, przedpokój oraz WC,
  • wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa,
    centralnego ogrzewania,
  • pomieszczenia przynależne do lokalu:  piwnica o pow. 5,24 m2,
  • wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu w działkach
    nr ewid. 801/1, 797 i 791/6 wynosi 6029/183794.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 172 390,00 zł. Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:

Cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę  51 717,00 zł.   

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: nr KS1J/00009596/9.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.