Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 23 stycznia 2018 r.

71

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Pomieszczenie o pow. 23,40m2 zlokalizowane w budynku przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

Umowa użyczenia w/w lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.