WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA JASŁA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Działka ewidencyjna nr 1450/47 obręb nr 7 – Południe Księga wieczysta KS1J/00047502/2 – powierzchnia użytkowa 15 m²

  • opis nieruchomości: Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem
    z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem.
  • przeznaczenie w MPZP: Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży w ternie oznaczonym symbolem UP25 – Tereny wydzielonych usług publicznych i administracji.
  • wysokość czynszu: 26,70 z. + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie)
  • Forma oddania w najem: Tryb bezprzetargowy

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na 3 lata.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 013 4486326, 013 4486323.