WYKAZ nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym – kompleks działek (nr 2633/7, 2508/1, 3233/1, 2558/11)

127

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 12.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r. włącznie. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, zamieszczony na stronie internetowej www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. Ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w serwisach internetowych: www.otoprzetargi.pl i www.przetargi-gctrader.pl, wpisanych do rejestru dzienników i czasopism.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 13 44 86 328.