Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym – działka nr ewid. 526/5, obręb 19 – Krajowice.

80

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Nr LXX/588/2022 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 października 2022 r.

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm)
Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym:

L.p.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości
w ha
Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena wywoławcza nieruchomościTryb sprzedaży
1Jedn.ewid.
Jasło – miasto obręb ewid. 19 – Krajowice   działka ewid.
526/5   KS1J/00049162/0
    0,0804 haDziałka położona jest w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Okrężne, w obszarze
średnio zurbanizowanym, z dobrym dostępem do głównych szlaków komunikacyjnych
(droga krajowa DK73), w otoczeniu terenów rolnych, budynków mieszkalnych
oraz produkcujno-przemysłowych. Od strony południowej rzeka Wisłoka z wałami chroniącymi przed powodzi. Teren działki płaski o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadrat. Na działce znajduję się sieć elektroenergetyczna oraz projektowana
sieć kanalizacyjna. Obecnie działka jest przedmiotem umowy najmu.
Działka nie jest objęta  Miejscowym
 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, działka położona jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 1ZN „tereny zieleni naturalnej” oraz w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów.
    35 000,00 zł netto
+ 23 % VAT
    przetargowy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 23 listopada 2022 r. do 14 grudnia 2022 r. włącznie.
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.

Burmistrz Miasta Jasła
(-)
Ryszard Pabian