Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym – dz. ewid. nr 1882/4 09 – Górka

150

na podstawie Uchwały Nr LXIV/549/2022 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 czerwca 2022 r. Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od 27 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022. włącznie.
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.