Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – dz. ewid. nr 1282/17 i 1282/18

54

na podstawie Uchwały Nr LXV/554/2022 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 czerwca 2022 r. działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm)
Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 26 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022. włącznie.
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.