Wykaz nieruchomości  będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie

uchwały NR XVIII/231/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 maja 2000 r.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena nieruchomościTryb sprzedaży
Działka ewid. nr 889/15 położona w Jaśle obręb nr 8 – Centrum
Księga wieczysta NR KS1/00060390/0
   380 m2Działka nr 889/15 obręb nr 8-Centrum stanowi podwórko dla budynku nr 4 przy ul. Sobieskiego i jest sprzedawana
w ramach roszczenia właścicieli mieszkań i lokali w tych budynkach
o nabycie gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania
z nieruchomości
Działka leży w terenach
z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej – wielorodzinnej, w strukturze zabudowy blokowej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa.  
  40 667,60 zł bezprzetargowy

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut .Urzędzie
o jej nabycie w terminie do 02.12.2020 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.