Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do wniosku należy dołączyć:
a) pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym będzie usytuowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
c) kopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia (dot. przedsiębiorców nie figurujących w CEiDG oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza terenem miasta Jasła).

Ile i jak zapłacisz?

Opłata wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:
a) za zezwolenie typu A – napoje zawierające do 4,5% alkoholu i piwo – 43,75 zł,
b) za zezwolenie typu B – napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 zł,
c) za zezwolenie typu C – napoje zawierające powyżej 18% alkoholu – 175 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Zapłać:

  • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
    lub
  • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002.
  • Pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł, w kasie lub na nr konta 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Jeśli jest udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Jeśli wniosek złożysz z kompletem załączników i dowodem wpłaty za wydanie zezwolenia w terminie 14 dni przed planowanym terminem imprezy, zezwolenie otrzymasz najpóźniej do 7 dni po złożeniu wniosku.

Jak się możesz odwołać?

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie
za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Jaśle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna załączona jest do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 392

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Stanowisko ds. społecznych
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/SP/01/02

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content