Wspieranie rodziny w kryzysie – systemowa pomoc

61
Spotkanie w GGP

28 lutego w Generatorze Nauki GEN odbyło się spotkanie „Wspieranie rodziny w kryzysie – systemowa pomoc”, w którym uczestniczyli przedstawiciele podmiotów podejmujących działania w obszarze wsparcia osób/rodzin w kryzysie, w tym w szczególności na rzecz osób z zaburzeniem psychicznymi.

Podczas spotkania pracownicy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przedstawili m.in. założenia procesu deinstytucjonalizacji w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi, rozumianego jako rozwój opieki środowiskowej skupionej na osobie. Omówiono planowane zmiany w zakresie systemów ochrony socjalnej mające na celu ich „modernizację” m.in. poprzez poprawę dostępności do usług społecznych w szczególności dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu. Przedstawione zostały dobre praktyki w ww. obszarze oraz założenia zawarte w Strategii Rozwoju Usług Społecznych oraz Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Celem spotkania było nie tylko zapoznanie jego uczestników z procesem deinstytucjonalizacji i koniecznością rozwoju usług społecznych skoncentrowanych na opiece środowiskowej, ale również podkreślenie roli interdyscyplinarnej współpracy i koordynacji działań w kontekście zachodzących zmian w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej.

Organizatorem spotkania było Miasto Jasło