Na podstawie art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIX/490/3027 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 r.”

Burmistrz Miasta Jasła

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury dotowanego z budżetu Miasta Jasła w 2017 roku, pn. “Wspieranie działań organizacji społecznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej”

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 49 000,00 z

II Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300 ).
 2. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator zadania. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe mogą złożyć ofertę wspólną, spełniającą wymogi wynikające z ustawy.
 3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Ponadto dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 7 sierpnia 2017 r. do 15 października 2017 r.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie zawartym w ofercie.
 4. Celem realizacji zadania jest przede wszystkim wsparcie podmiotów działających
  w obszarach: prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania zagrożeniom.

IV Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 Kancelarii Ogólnej
w nieprzekraczalnym terminie 25.08.2017 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki można pobrać w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. Nr 8.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta winna być opisana
z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego – “Wspieranie działań organizacji społecznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. Nr 8, tel. 13 448 63 48.

V Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie.
 2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.
 3. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
  2. w przypadku oferty wspólnej – umowę pomiędzy organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 3 ust 2 oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 5. Wybór ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.
 6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert i zamieszczony zostanie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 7. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię złożonych ofert Burmistrzowi Miasta Jasła, który podejmie decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego w formie zarządzenia. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. Kryteria formalne wyboru oferty:
  1. podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone z ustawie
   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1817 ze zm.)
  2. cele statutowe podmiotu są zbieżne z ogłoszonym zadaniem,
  3. przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym
   w ogłoszeniu.
 9. Kryteria merytoryczne wyboru oferty:
  1. adresatami zadania są organizacje społeczne działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałania zagrożeniom
  2. podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania, lub podmioty składające wspólną ofertę,
  3. podmiot posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  4. podmiot jest wiarygodny pod względem finansowym,
  5. realizacja programu powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej
   i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych
   z odpowiednimi kwalifikacjami,
  6. ocena możliwości realizacji zadania przez organizacje,
  7. ocena kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  8. ocena jakości wykonania zadania, kwalifikacje osób przy udziale których organizacje będą realizowały zadanie,
  9. ocena udziału własnych lub pochodzących z innych źródeł środków finansowych na zadania publicznego,
  10. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy, pracę społeczną członków,
  11. rzetelność, terminowość, sposób realizacji zadania w poprzednich latach.
 1. Podmioty przyjmując zlecenie zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie/wsparcie realizacji zadania. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.