Wniosek o wpisanie orzeczenia sądu zagranicznego orzeczonego i prawomocnego po 1 maja 2004 roku z państwa należącego do Unii Europejskiej

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12 pokój numer 6 lub 7
  w godzinach pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło

Uwaga! Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony akt małżeństwa.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

 • wniosek o wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego z załącznikami:
  • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności;
  • oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003;
  • oryginał urzędowego tłumaczenia wyżej wymienionych dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego;
  • dokument tożsamości do wglądu.

Ile i jak zapłacisz?

Opłacie skarbowej podlega:

 • dołączenie wzmianki dodatkowej – 11 zł
 • pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł
  Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Niezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – wówczas nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 1. Wpisaniu przez Kierownika USC podlega prawomocne orzeczenie sądu zagranicznego.
 2. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega wpisaniu, jeżeli:
  1. nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
  2. zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
  3. pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
  4. strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
  5. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
  6. jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
  7. wpisanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)
  8. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:

 • osobiście
 • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej)
 • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dołączona do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 57, 13 448 63 51

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content