VIII sesja Rady Miejskiej Jasła – 20 kwietnia godz. 10

16

Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm./. VIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmieniająca uchwałę RMJ w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej /Druk Nr 54/,
3.2. oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie /Druk Nr 52 /,
3.3. odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 23 – Warzyce /Druk Nr 53/,
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad VIII Sesji RMJ.