Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle

Szkolna 25, 38-200 Jasło
Telefon: (13) 4428 335
mail: sds.jaslo@gmail.com

Kierownik- Katarzyna Sierakowska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony w grudniu 2017 r.w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Działania domu skierowane zostały do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęta rehabilitacja osób chorych psychicznie polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu oraz wspieranie i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym.

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle:

  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
  • rehabilitacja społeczna;
  • integracja społeczna;
  • zapewnienie wsparcia uczestnikom i ich rodzinom;
  • umożliwienie rozrywki i rekreacji;
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnika;
  • rozwój zainteresowań.

Cele realizowane są poprzez:

– opracowanie przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika,

– świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych obejmujących w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Terapię zajęciową, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Ponadto prowadzone są zajęcia w Sali doświadczania świata.

ŚDS w Jaśle ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem teren miasta Jasła. Uczestnikami zajęć w ŚDS mogą być również mieszkańcy gmin powiatu jasielskiego, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle zapewnia dowóz uczestnikom z miejsca zamieszkania na zajęcia organizowane w ŚDS w Jaśle.

Podstawą przyjęcia do ŚDS jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Jaśle.

Osoba zainteresowana składa wniosek o przyjęcie do ŚDS w MOPS w Jaśle i dołącza:

– zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz
z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , o ile osoba takie posiada.

Kadra:

Kierownik, terapeuta zajęciowy( 2 osoby), pielęgniarka/opiekun, fizjoterapeuta, psycholog – umowa zlecenia