Uprzejmie zapraszam na LX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm./.

LX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII Sesji RMJ.
  2.1. Zatwierdzenie protokołu z XLIX Sesji RMJ.
  2.2. Zatwierdzenie protokołu z L Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. przyjęcia do realizacji Programu Osłonowego Miasta Jasła „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 /Druk nr 527/,
  4.2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 528/,
  4.3. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej /Druk nr 529/,
  4.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 530/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący

         Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak