Sesja Rady Miejskiej – zapowiedź na 22 maja

81

Uprzejmie zapraszam na LXXXI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm./.

LXXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z LXXI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 /Druk nr 684/,
  4.2. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na realizację inwestycji pn.: „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem” w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”/Druk nr 683/,
  4.3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej /Druk nr 685/,
  4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec/Druk nr 686/,
  4.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 688/,
  4.6. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2023-2036 /Druk nr 687/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak