Sesja Rady Miejskiej – zapowiedź na 21 listopada

142

Uprzejmie zapraszam na LXXI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm./.

LXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z LXVI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gajowa-cmentarz” /Druk nr 597/,
  4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /Druk nr 598/,
  4.3. nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 10-„Sobniów I” /Druk nr 599/,
  4.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb 3A-PGR/Druk nr 601/,
  4.5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania /Druk nr 600/,
  4.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 602/,
  4.7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /Druk nr 603/.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

(-)
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak