Sesja Rady Miejskiej – zapowiedź na 19 września

59

Uprzejmie zapraszam na LXVIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm./.
LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXII Sesji RMJ.
  2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXIII Sesji RMJ.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa /Druk nr 575/,
  4.2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło /Druk nr 574/,
  4.3. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 576/.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak