Sesja Rady Miejskiej Jasła – 26 lipca, godz. 15

92

Uprzejmie zapraszam na LXIX Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

LXIX „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 1500 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”/Druk Nr 722/,

3.2 zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 719/,

3.3 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 2028. /Druk Nr 721/,

3.4 nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 23 – Warzyce /Druk Nr 717/,

3.5 budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /Druk Nr 720/,

3.6 upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 723/,

3.7 upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w Jaśle /Druk Nr 724/,

3.8 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk Nr 725/,

3.9 podjęcia inwestycji wieloletniej pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /Druk Nr 726/.

  1. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak