Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na LI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./. LI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia realizacji projektu „Kreatywni i Samodzielni” złożonego w ramach konkursu nr: RPPK.08.01.00-IP-18-015/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /druk nr 522/,
  • upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na realizację projektu pn. „Kreatywni i Samodzielni” złożonego w ramach konkursu nr: RPPK.08.01.00-IP-18-015/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym /druk nr 521/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat
   i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania /druk nr 519/,
  • pozbawienia statusu pomnika przyrody /druk nr 520/,
  • całkowitego zwolnienia wicedyrektora szkoły z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018 /druk nr 523/,
  • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /druk nr 524/,
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad LI Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak