Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Jasła – 27 marca (zapowiedź)

85

Uprzejmie zapraszam na LXXIX „nadzwyczajną” sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 23.03.2023 r.

LXXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 27 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    – przystąpienia do Projektu „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmiany klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego” /Druk nr 671/,
    – przystąpienia i złożenia wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków /Druk nr 672/,zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 673/,
    – o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2023-2036 /Druk nr 670/.
  4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak