Rewitalizacja Miasta Jasła

1555

Co to jest rewitalizacja?

To metoda ożywiania zdegradowanych obszarów miasta. Jest inicjowana i koordynowana przez samorząd miejski (definicja rewitalizacji).

Czym różni się rewitalizacja od renowacji?

Renowacja sprowadza się do przywrócenia właściwej kondycji technicznej budynku. Rewitalizacja to skoordynowany proces w użytkowane, lecz zdegradowane obszary miasta, który wpływa na jakość życia jego mieszkańców. Mieszkający tam ludzie są ci sami, ale inspirowana zmiana – w tym odświeżenie przestrzeni wpływa na zmianę samopoczucia, wyzwala bodźce do działania.

Co jest celem rewitalizacji?

To wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany w trzech głównych aspektach:

  • rozwój gospodarczy – tworzenie miejsc sprzyjających podejmowaniu działalności gospodarczej, nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności ekonomicznej;
  • rozwój społeczny – zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniu) i wzmacnianie integracji społeczności lokalnej;
  • rozwój infrastruktury (przestrzenny) – zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.

Co rewitalizujemy?

Obszary kryzysowe – środowiska, miejsca, fragmenty miasta, które wyraźnie „odstają” od innych – znajdują się w regresie, są niechętnie odwiedzane, zazwyczaj mało bezpieczne i mało atrakcyjne. Nie jest jednak działaniem jednorazowym (to proces wieloletni), wymaga  czasu na realizację wspólnych działań, które prowadzą przede wszystkim do rozwoju społecznego.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023

Kluczem do prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji jest przygotowanie programu rewitalizacji. 

Miasto przygotowało Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 i już go realizuje. Stanowi on plan koordynacji różnych działań zmierzających do realizacji określonych celów, a także nadaje procesowi niezbędne ramy formalne.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 został uchwalony 26 lipca 2018 r. Powstał na bazie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła  na lata 2014-2020  i kontynuuje  jego założenia.

Sporządzając LPR dokonano kompleksowej analizy miasta włączając mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe w proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (szczegóły dot. wyznaczania obszarów zdegradowanych).

LPR dla Jasła w pigułce

  • wyłoniono 6 obszarów rewitalizacji o łącznej powierzchni 518,6 ha (str. 32 LPR dla Jasła na lata 2014-2023) (Centralny – Zachód, Centralny – Wschód, Gamrat, Rafineria Południowy- Wschód, Ulaszowice Południowy-Wschód, Sobniów);
  • opracowano 51 projektów: 21 o charakterze społecznym, 30 infrastrukturalnych, które podniosą efektywność projektów społecznych; (str. 73 LPR dla Jasła na lata 2014-2023)
  • szacunkowe koszty realizacji wszystkich projektów wynoszą łącznie: 75,6 mln złotych (planowane jest otrzymanie dofinansowania w wysokości: 26,2 mln zł); (str. 172 LPR dla Jasła na lata 2014-2023)
  • terminy realizacji zależą od posiadanych środków – rama czasowa 2018-2023; (str. 180 LPR dla Jasła na lata 2014-2023)
  • projekt kluczowy to rewitalizacja obszaru centralnego w mieście (m.in. Plac Żwirki i Wigury, Plac Inwalidów Wojennych, ul. Czackiego, ul. Bednarska) nosi nazwę „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”. (str. 161 LPR dla Jasła na lata 2014-2023)

Aktualnie Miasto Jasło realizować będzie kluczowy projekt rewitalizacyjny za 15 milionów złotych. Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 9,5 mln złotych (szczegóły dotyczące dofinansowania).  

Masz pytania i sugestie? Czekamy na Twoje pomysły!

Wydział Rewitalizacji i Strategii

tel. 13 44 86 522
ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło
email: wrsis@um.jaslo.pl

Rewitalizacja „robi karierę”, ponieważ to jest metoda kompleksowa i otwarta na uczestnictwo szerokiego grona interesariuszy – mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.


Dokumenty