RARR zaprasza do udziału w projekcie “Dostępna praca”

39

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Projekt skierowany jest do osób:

•  z niepełnosprawnością,

• zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego,

• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej

• bezrobotnych

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • Kobiety
  • Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tys. osób.
  • Osoby do 25 roku życia bez doświadczenia zawodowego
  • Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
  • Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia  w skład którego wchodzi:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania

– poradnictwo indywidualne i grupowe

– stypendia szkoleniowe

– szkolenia zawodowe wg potrzeb

– 6 miesięczne staże zawodowe

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

– zwrot kosztów opieki nad osoba zależną

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rekrutacja do I edycji projektu  odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

17 8676 291,  668 517 359

zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl