Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2024-2030.

RAPORT podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła.