Przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

50

W 2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski do burmistrza o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
  2. Faktury VAT albo ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, obowiązkowo zawierające NIP lub PESEL.
  3. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
  4. W zakresie pomocy publicznej formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej