Protokół z Konsultacji Społecznych projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”

76

Protokół sporządzony w dniu 19.10.2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”.

Konsultacje zostały wszczęte zarządzeniem nr V/117/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 września 2020 roku. Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 23 września do 14 października 2020 r. podczas, których mieszkańcy (oraz inne zainteresowane podmioty) mogli zapoznać się z treścią projektu Strategii oraz składać uwagi i wnioski dotyczące treści dokumentu. Uwagi i wnioski wnoszone mogły być za pośrednictwem udostępnionego formularza (załącznik nr 1) w następujących formach:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: konsultacje@ekocde.pl (tytuł e-maila: „SRE Jasło”);
  • w formie elektronicznej za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych dostępnego pod adresem www.konsultacje.um.jaslo.pl
  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.

W czasie trwania konsultacji projekt dokumentu został udostępniony do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na Stronie internetowej Miasta Jasła oraz na platformie Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem www.konsultacje.um.jaslo.pl W czasie trwania konsultacji złożono 3 formularze, w których wniesiono łącznie 23 uwagi do dokumentu.

Formularz konsultacyjny miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat przygotowanego przez Wykonawcę projektu Strategii.

  • ewentualnym zakresie działania planowanej wypożyczalni rowerów miejskich,
  • lokalizacji punktów ładowania pojazdów,
  • kosztów zakupu samochodu elektrycznego oraz dostępnych w tym zakresie dotacji,
  • działań edukacyjnych w gminie w zakresie elektromobilności.

Ponadto uczestnicy dopytywali o wyjaśnienie poszczególnych zapisów bądź działań wymienionych w dokumencie. Nagranie z wideospotkania dostępne jest pod adresem: facebook.com

(-)
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła