Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gajowa-cmentarz”

41

Tekst i rysunek projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i proszę o dołożenie tych dokumentów do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu.