Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia propozycji projektu! Ze zgłoszonych propozycji wybrane zostaną te najciekawsze i najbardziej odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom miasta, a następnie, po szerszym opracowaniu, umieszczone zostaną w projekcie pn. Jasło – Moje miasto, mój dom – składanym przez Miasto Jasło do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W celu zgłoszenia propozycji projektu należy wypełnić poniżej zamieszczony formularz. Propozycje projektu mogą składać zarówno osoby indywidualne jak i instytucje. Istotne jest, by składane propozycje projektów wpisywały się w wymienione poniżej cele.

Instytucje i osoby, które przedstawią projekty wpisujące się w zasadnicze cele projektu zostaną zaproszone na warsztaty projektowe w ostatnim tygodniu lipca.

[totalpoll id=”21279″]

Rozwinięcie celów rozwojowych Jasła

Jasło – miasto wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości – projekty zgłaszane w ramach tego celu powinny obejmować m.in. takie zagadnienia jak:

 • dobra i nowoczesna edukacja na każdym poziomie odpowiadająca na potrzeby i aspiracje wszystkich grup wiekowych oraz dostarczająca jasielskiej gospodarce dobrze przygotowanych kadr przyczyniając się do rozwoju firm oraz wzrostu innowacyjności w firmach i instytucjach działających w mieście;
 • wspieranie rozwoju kadr oświatowych wszystkich szczebli edukacji;
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami różnych szczebli a jasielskimi przedsiębiorcami;
 • usprawnienia i racjonalizacja w zarządzaniu usługami oświatowymi oraz zasobem oświatowym;
 • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności jasielskich firm;
 • ułatwienia i ulgi dla przyszłych przedsiębiorców;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym;
 • programy i projekty stypendialne;
 • prawo miejscowe wspierające lokalną gospodarkę;
 • kształtowanie właściwych postaw konsumenckich wspierających lokalne produkty i usługi;
 • wspieranie eksportu i zdolności do kooperacji jasielskich przedsiębiorstw;
 • budowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród jasielskiej młodzieży;
 • promocja społeczeństwa uczącego się;
 • budowanie marki miasta jako przyjaznego dla przedsiębiorców;
 • edukacja osób starszych.

Jasło – miasto przyjaznej przestrzeni do życia i aktywności mieszkańców – projekty zgłaszane w ramach tego celu powinny obejmować m.in. takie zagadnienia jak:

 • poprawa dostępności komunikacyjnej (zewnętrznej i wewnętrznej) Jasła;
 • zrównoważony transport miejski;
 • polityka parkingowa miasta;
 • poprawa jakości środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza oraz ograniczenia hałasu;
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii;
 • edukacja ekologiczna wszystkich grup społecznych
 • tworzenie nowych terenów rekreacyjnych;
 • angażowanie mieszkańców w dbałość o jakość przestrzeni miejskich;
 • tworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej i zielonej przestrzeni miasta;
 • poprawa sposobu zagospodarowania i atrakcyjności istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych;
 • tworzenie warunków dla powstawania nowych mieszkań i terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
 • poprawa bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego;
 • wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu „smart city”;
 • promowanie aktywności mieszkańców i wspieranie sektora pozarządowego;
 • budowanie modelu partycypacji i współpracy władz lokalnych (różnych szczebli) z mieszkańcami;
 • stwarzanie warunków do większej aktywności mieszkańców i brania współodpowiedzialności za swoje miejsce do życia;
 • poprawa kompetencji komunikacyjnych pracowników jednostek samorządowych z terenu jasła z mieszkańcami i przedsiębiorcami z obszaru Jasła;
 • poprawa kanałów komunikacyjnych samorządu z mieszkańcami;
 • testowanie nowych narzędzi komunikacji i współpracy z mieszkańcami.

Jasło – miasto kreatywnych ludzi – projekty zgłaszane w ramach tego celu powinny obejmować m.in. takie zagadnienia jak:

 • wykorzystanie położenia, tradycji, historii, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego do tworzenia nowoczesnej oferty turystyczno-rekreacyjnej;
 • wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży;
 • wspawanie i rozwijanie charakterystycznych dla jasła dyscyplin sportowych i tworzenie na tej bazie ważnych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
 • wykorzystanie znanych jaślan do tworzenia rozpoznawalnych na rynku ogólnopolskim produktów muzycznych;
 • zwiększenie poczucia dumy i identyfikacji mieszkańców z miastem
 • wykorzystanie wina i tradycji winiarskiej do promocji miasta oraz stwarzania szlaków tematycznych (winnego, kulinarnego – opartego o wina i zdrowa żywność).

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz telefonicznie: 13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: urzad@um.jaslo.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie wskazanym w formularzu. Celem przetwarzania będzie umożliwienie bezpośredniego kontaktu oraz czynnego udziału nad pracami związanymi ze zgłoszonym projektem.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które realizują zadania dla Administratora w ramach stosownych umów.
 5. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody.
 7. Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo w pracach nad programem.
 10. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content