Konsultacje dotyczyły: projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Termin konsultacji: 20.10.2020 r. – 03.11.2020 r.

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni:
➢ mieszkańcy miasta Jasła,
➢ podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
➢ podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
➢ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej miasta www.jaslo.pl zakładka „Konsultacje Społeczne” oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl

Konsultacje prowadzone były w formie pisemnej poprzez zbieranie uwag w postaci tradycyjnej i elektronicznej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

W ramach prowadzonych konsultacji Miejski Program był opiniowany również przez organy doradczo-konsultacyjne i jednostki organizacyjne miasta Jasła, tj.: Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uczestnicy zapoznali się szczegółowo z głównymi założeniami „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
Ryszard Pabian