Podsumowanie konsultacji społecznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

12

Konsultacje dotyczyły: projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Termin konsultacji: 06 – 19.10.2020 r.

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni:
➢ mieszkańcy miasta Jasła,
➢ podmioty działające w obszarze pomocy społecznej,
➢ podmioty prowadzące działalność w obszarze lecznictwa odwykowego, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
➢ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej miasta www.jaslo.pl zakładka „Konsultacje Społeczne” oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl
Konsultacje prowadzone były w formie pisemnej poprzez zbieranie uwag w postaci tradycyjnej i elektronicznej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Z głównymi założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. oraz z zadaniami przewidzianymi do realizacji również zapoznał się Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

BURMISTRZ
Ryszard Pabian