Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Metzgera – Kolejowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/358/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Metzgera – Kolejowa”

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Metzgera – Kolejowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, sala 102 o godz. 15:00.

Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Metzgera – Kolejowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu przedmiotowej zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Jaśle, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2018 r.

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza