Ogłoszenie z dn. 30.06.2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

92

WA.6721.5.14.2019

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Jasła o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja” Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/742/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja”.

ZAWIADAMIAM

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, sala 102 o godz. 16:00.

Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu przedmiotowego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła, drogą pocztową na adres Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
Ryszard Pabian