Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 21.05.2018 r. Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Jaśle złożyło ofertę na sfinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „RADOSNA PRZYSTAŃ na wakacjach z Kulturą”.

Zgodnie z art. 19a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późń. zm.), Miasto Jasło zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ww. ustawy do dnia 01.06.2018 r. do godziny 14.00 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego
z Klasztorem Św. Antoniego Padewskiego Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Jaśle.