Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

 1. Podstawa prawna.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr LV/563/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 1. Adresaci konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert.

Udzielanie mieszkańcom Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu stanowiących uzupełnienie programu podstawowego finansowanego przez NFZ w ramach następujących zadań (świadczeń zdrowotnych):

 • sesja psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
 • sesja psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także DDA;
 • porady terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także DDA;
 • porady diagnostyczne dla osób uzależnionych.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 75 000,00 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Miasta Jasła bezpłatnie dla mieszkańców miasta Jasła i stanowi zakup dodatkowych świadczeń gwarantowanych poza kontraktem
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferta złożona w ramach niniejszego konkursu może obejmować wszystkie lub wybrane zadania wymienione w pkt. 3.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.
 • Zadanie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • Uczestnikami zadania są mieszkańcy miasta Jasła: osoby dorosłe z zespołem uzależnienia od alkoholu, osoby pijące szkodliwie i nadmiernie oraz członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
 • Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranym oferentem.
 • Zadanie może być realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie
  z instytucjami publicznymi i organizacyjnymi (Dz.U. z 2012 poz. 734).
 1. Kryteria oceny ofert.

Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Członkowie komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła, dokonują oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.

Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletności ofert zgodnie z wymaganiami ogłoszenia konkursowego.

Ocena merytoryczna:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Koszt realizacji zadania – 80%

Doświadczenie – 5%

Miesięczna liczba godzin – 15%

Cena za godzinę winna być podana kwotowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Miasta w Jaśle – Kancelaria Urzędu pok. Nr 19.

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta,
a nie data stempla pocztowego.

Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2018 r.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia składania ofert.

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta i na tablicy ogłoszeń, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu środków podejmie Burmistrz Miasta Jasła w formie zarządzenia.

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 2. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Jasła w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, która wskazuje ofertę najkorzystniejszą.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci będą powiadomieni na piśmie.
 4. Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu oferty
  w ciągu 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o wynikach konkursu.
 5. Odwołanie składane do Burmistrza musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.
 2. Kserokopia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących
 3. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 4. Kserokopia zaświadczenia o numerze NIP i numerze REGON,
 5. Kserokopia policy ubezpieczeniowej OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 6. oraz oświadczenia
 • Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 • Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
  o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 • Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie
  z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Jasła zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 11.

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Oferta na konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu”
na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Udzielanie świadczeń gwarantowanych mieszkańcom miasta Jasła finansowanych przez Miasto Jasło objętych niniejszym postępowaniem konkursowym odbywać będzie się na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.