Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XXXVII/366/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła.

Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła zwanego dalej zmianą studium będzie obszar położony w granicach obowiązywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła uchwalonego Uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r., zmienioną uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r. i Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2015 r. obejmujący tereny pomiędzy ulicą Lwowską i Towarową.

Przedmiotem opracowania zmiany studium jest zmiana polityki przestrzennej gminy w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami.

Wnioski do studium i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2017 r.