Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia

W związku z pismem Dyrektora Regionalnego Oddziału Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.410.2.9.2017.AP.2 z dnia 7 lipca 2017 r. oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, znak: PZNS.453.10.2017.4 z dnia 18 lipca 2017 r. odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia, sporządzanej w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/468/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XLVI/468/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 maja 2017 r.

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia, w dniach od 25 października 2017 r. do 23 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 311 w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 304 o godz. 15:00.

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu przedmiotowej zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Jaśle, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

 

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza