Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 roku Nr ŚPS.432.11.2024 o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

31

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2023 r. poz. 901 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 t.j.)

Burmistrz Miasta Jasła, informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2024 r. w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu:
a) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności
dnia codziennego.