Ogłoszenie z 13 sierpnia 2019 r. – sprzedaż nieruchomości

97

WG.6840.10.2019                                                             Jasło, dnia 13.08.2019 r.

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 678 położona w Jaśle, obręb 14 – Niegłowice.

WG.6840.10.2019                                                        Jasło, dnia 13.08.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż

nieruchomościgruntowejpołożonej w Jaśle obręb nr 14 – Niegłowice, obejmującejdziałkę ewid. nr 678, o pow. 0,0571 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00066313/9

Działka jest położona przy drodze gminnej (ul. Gajowa), w sąsiedztwie działek zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren działki płaski o kształcie regularnym. Przez działkę przebiega gazociąg, na działkach sąsiednich sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Nad działką przebiega linia telekomunikacyjna. Do działki nie ma istniejącego zjazdu z drogi gminnej. Na obszarze brak jest MPZP. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła nieruchomość położona jest w terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem.

Cena wywoławcza wynosi 43 050,00 zł
(35 000,00 zł + 23% VAT)

Wadium wynosi 4 305,00 zł
(słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZ. 1000 
W SALI NR 304 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 12 września 2019 roku wpłacą wadiumna konto Urzędu Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  prawa  własności  działki,  jeżeli osoba  wpłacająca  wadium  wygra  przetarg,  a  zwrócone  jeżeli  osoba  wpłacająca  wadium  nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę  nabycia  własności  działki  równą  cenie  osiągniętej  w przetargu  wpłaca  się najpóźniej  dzień  przed  zawarciem  umowy  notarialnej. Jednocześnie  informuje  się,  że  nie przystąpienie  do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa  własności  działki  w  ustalonym terminie  powoduje  przepadek  wpłaconego  wadium. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych. Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nrtelefonu (013)4486340, (013)4486328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.