Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LXXII/743/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła.

Przedmiotem sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła jest obszar w granicach administracyjnych Miasta Jasła.

Przedmiotem opracowania studium jest zmiana polityki przestrzennej gminy w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami oraz przyjęta Uchwałą Nr LXVIII/693/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 2 lipca 2018 r. analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, która wykazała potrzebę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Wnioski do studium i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 r.

B U R M I S T R Z

Ryszard Pabian

Studium – ogłoszenie

Studium – uchwała